Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

OP VVV šablony II

27. 1. 2020

Od září 2019  na naší škole pokračujeme v realizaci aktivit projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Škola pro život II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012860

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 326 090,00

Cílem projektu je:

 • poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta v mateřské škole
 • usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • organizace odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti projektového vzdělávání  při realizaci projektových dnů v mateřské škole
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce speciálního pedagoga
 • realizace klubu zábavné logiky a deskových her, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména k rozvoji logického a strategického myšlení žáků
 • realizace čtenářského klubu, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména z oblasti čtenářských dovedností
 • realizace klubu komunikace v cizím jazyce, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména k rozvoji komunikačních schopností v cizím jazyce
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – jejímž cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti projektového vzdělávání  při realizaci projektových dnů na základní škole

Nastavené šablony MŠ:

Číslo a název aktivity:

2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do školy.

2.I/12 Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. V proběhu realizace bude docházet k propojení teoretických znalostí ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projektový den bude probíhat mimo školní prostředí, podle tematického zaměření.

2.I/13 Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. V proběhu realizace bude docházet k propojení teoretických znalostí ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projektový den bude probíhat ve škole nebo v jejím blízkém okolí.

2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Nastavené šablony ZŠ:

Číslo a název aktivity:

2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

Čtenářský klub

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Klub komunikace v cizím jazyce

Cílem aktivity je realizace klubu komunikace v cizím jazyce pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji komunikačních schopností v cizím jazyce. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu. Aktivita je realizována ve skupině žáků prostřednictvím doučování vedené pedagogem. Doučování probíhá jedenkrát týdně 60 minut. Aktivita může také napomoci žákům upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu.

Kritéria pro přijímání žáků do odpoledních kroužků

 1. řádně vyplněná přihláška podepsaná zákonným zástupcem
 2. doporučení třídního učitele nebo jiného pedagoga, který žáka vyučuje
 3. nízká motivace ke vzdělání, dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost, nedůslednost ve školní přípravě, kázeňské přestupky
 4. sociokulturně znevýhodněné prostředí, nedůsledné rodičovské vedení

Přednostně jsou přijímáni žáci ohroženi školním neúspěchem a to vždy do naplnění kapacity daného kroužku.

 


Šablony II. leták  ZDE