Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Projekt OP VVV

7. 9. 2017

Od září 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Škola pro život I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004885

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 005 862,00

Cílem projektu je:

 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce chůvy pro MŠ
 • usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • organizace odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce speciálního pedagoga
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky, CLIL výuky
 • realizace klubu zábavné logiky a deskových her, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména k rozvoji logického a strategického myšlení žáků
 • realizace čtenářského klubu, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména z oblasti čtenářských dovedností
 • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – jejímž cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování

 

Nastavené šablony MŠ:

Číslo a název aktivity:

I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Nastavené šablony ZŠ:

Číslo a název aktivity:

II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblast:

a) čtenářská gramotnost

b) matematická gramotnost

c) cizí jazyky

d) inkluze

 

 

 

 

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe, včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

II/2.12 CLIL ve výuce ZŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagog, který vyučuje cizí jazyk, povede své dva kolegy – nejazykáře. Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 25 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky. Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem připraví pět CLIL minilekcí, které budou v průběhu trvání aktivity realizovány pedagogem - nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru. Po realizaci každé minilekce bude provedena reflexe nejenom vzhledem k činnostem pedagoga, ale také k procesům a výsledkům vzdělávání na úrovni žáka.

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu. Aktivita je realizována ve skupině žáků prostřednictvím doučování vedené pedagogem. Doučování probíhá jedenkrát týdně 60 minut. Aktivita může také napomoci žákům upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu.

 

Kritéria pro přijímání žáků do odpoledních kroužků – čtenářský klub, zábavná logika a doučování

 1. řádně vyplněná přihláška podepsaná zákonným zástupcem
 2. doporučení třídního učitele nebo jiného pedagoga, který žáka vyučuje
 3. zhoršený prospěch, nedostatečný prospěch, dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost
 4. sociokulturně znevýhodněné prostředí

Přednostně jsou přijímáni žáci ohroženi školním neúspěchem a to vždy do naplnění kapacity daného kroužku.

 

Plákt k projektu naleznete ZDE