Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Školní klub

 Provozní řád školního klubu

  1. Náplň práce školního klubu(ŠK) je odpočinková a relaxační činnost žáků 5. až 9. ročníku v době volných hodin mezi vyučováním, jež jsou stanoveny rozvrhem hodin platným v jednotlivých třídách.

  2. Pro žáka, jenž se do ŠK přihlásí (tzn. přinese vyplněnou a rodiči podepsanou přihlášku do ŠK s uvedením dne a hodiny návštěvy ŠK), se docházka do ŠK stává závaznou a je sledována a zaznamenána v třídní knize. V případě žákovy nepřítomnosti ve ŠK je následně požadována platná omluvenka od rodičů.

  3. Odhlásit žáka ze ŠK může pouze rodič, a to písemným vyjádřením.

  4. Ve ŠK se žáci řídí pokyny vychovatele vykonávajícího dohled nad žáky.Bez jeho souhlasu neopouštějí místo, kde činnost ŠK probíhá (tzn. v prostorách 'SK nebo v areálu školního dvora).

  5. Žáci dodržují pravidla bezpečného a slušného chování, jež vyplývají z platného školního řádu.

  6. Během her a všech ostatních činností ve ŠK žáci dodržují čistotu a pořádek. Každou závadu, poškození nebo poranění ihned hlásí vychovateli ŠK.

  7. Před odchodem ze ŠK si každý žák uklidí své místo a vrátí vypůjčené věci. Pokud dojde k úmyslnému poškození vypůjčené věci, vzniklou škodu hradí rodiče žáka.

  8. Při práci na počítači se žáci řídí pravidly, jaká platí v odborné učebně výpočetní techniky. Vyučující vede sešit, do kterého zapisuje žáky pracující na PC.

      Platnost od 5. 9. 2012                                         

     Zpracovala: Mgr.   Jana Tempírová                    Mgr. Martin Drietomský

                                                                                  ředitel školy

      V Lipníku nad Bečvou 11.9.2012