STANOVY

Sdružení rodičů a přátel školy Hranická, z.s.

 

I.

Základní ustanovení

(Název a sídlo Spolku)

 

1. Spolek působí pod názvem Sdružení rodičů a přátel školy Hranická, z.s.

2. Sídlem Spolku je Lipník nad Bečvou, Hranická 511

3. Spolek je právnickou osobou s právní subjektivitou

 

II.

Účel Spolku

(cíle a činnosti)

 

1. Spolek se zaměřuje zejména na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

2. Při své činnosti Spolek zejména:

    a) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a činností školy

    b) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

    c) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

    d) pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky

 

III.

Členství

 

1. Členem Spolku může být každý občan ČR i příslušníci jiných států starší 18 let, kteří souhlasí se stanovami tohoto Spolku a v termínu určeném nejvyšším orgánem – Shromážděním delegátů zaplatí schválený členský příspěvek ve stanovené výši.

2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku.

3. Členství zaniká:

    a) nezaplacením členského příspěvku ve výši a ve lhůtě stanovené Shromážděním delegátů nebo

    b) vystoupením nebo

    c) vyloučením na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů nebo

     d) úmrtím člena

 

IV.

Práva a povinnosti členů Spolku

 

1. Člen má zejména právo:

    a) aktivně se podílet na každé činnosti sdružení, volit a být volen do orgánů sdružení a vznášet své názory, náměty a připomínky

     b) osobně se účastnit projednávání svých návrhů

     c) požadovat na členech Shromáždění delegátů pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat Shromážděním delegátů zastupovat

     d) být informován o činnosti Shromáždění delegátů a o hospodaření sdružení

2. Člen má zejména povinnost:

     a) dodržovat stanovy sdružení

     b) platit schválené členské příspěvky

 

V.

Orgány Spolku

 

1. Orgány Spolku jsou:

    a) Shromáždění delegátů

    b) Předseda

    c) Kontrolní komise

 

VI.

Shromáždění delegátů

 

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Shromáždění delegátů má 11 členů, kteří jsou voleni na období jednoho školního roku z řad zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd základní školy a mateřské školy. Usnesení o volbě delegáta je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů příslušné třídy (příp. mateřské školy).

3. Shromáždění delegátů se schází nejméně 2x v průběhu školního roku. Jeho zasedání svolává Předseda.

4. Jednání Shromáždění delegátů se může zúčastnit každý člen Spolku.

5. Do pravomoci Shromáždění delegátů patří zejména:

    a) schvalování základních cílů a úkolů Spolku

    b) přijímání změny a doplňování stanov Spolku

    c) schvalování zpráv o činnosti Spolku, zpráv o hospodaření Spolku

    d) volba a odvolání Předsedy Spolku

    e) schvalování rozpočtu Spolku

    f) schvalování výše členského příspěvku

6. Pro přijetí usnesení, kromě usnesení o volbě delegáta podle čl. VI. odst. 2., je nutná nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

VII.

Předseda

 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je volen Shromážděním delegátů z členů Shromáždění delegátů na období jednoho školního roku.

2. Předseda je oprávněn zastupovat Spolek navenek, přičemž jedná samostatně.

3. Předseda odpovídá ze své činnosti Shromáždění delegátů, které průběžně o své činnosti informuje.

4. Předseda vede seznam členů Spolku v písemné podobě.

5. Předseda je oprávněn písemně pověřit zastupováním Spolku jiného člena Shromáždění delegátů, příp. třetí osobu. O takovém pověření je povinen informovat Shromáždění delegátů bez zbytečného odkladu.

 

 

 

 

 

VIII.

Kontrolní komise

 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku s právem provádět kontrolu veškeré činnosti Spolku. Ze svého středu si volí předsedu.

2. Kontrolní komise je volena Shromážděním delegátů z řad členů Spolku na období  jednoho školního roku. Kontrolní komise je minimálně tříčlenná.

3. Ve své činnosti se řídí stanovami Spolku, usneseními Shromáždění delegátů a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

4. Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání Shromáždění delegátů s hlasem poradním.

5. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Shromáždění delegátů a s funkcí Předsedy Spolku.

 

IX.

Kooptace do orgánů Spolku

 

1. Během funkčního období mohou být volené orgány Spolku doplněny kooptací až do jedné třetiny.

 

X.

Hospodaření a majetek

 

1. Majetek Spolku je tvořen zejména z členských příspěvků, darů, dotací, výtěžky z akcí pořádaných Spolkem

2. Operativní evidenci majetku Spolku jakož i účetní evidenci Spolku zajišťuje pokladník, který je volen Shromážděním delegátů na dobu jednoho školního roku. Činností pokladníka může být pověřena také osoba, která není členem Spolku, a to na základě usnesení Shromáždění delegátů. Práva a povinnosti pokladníka musí být v takovém případě dohodnuta v písemném ujednání.

3. Pokladník informuje o hospodaření Spolku Shromáždění delegátů a předkládá mu výroční zprávu.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním delegátů dne …

2. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným, nebude tím dotčena platnost, příp. účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.